Naruszenie praw pracowniczych

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: piątek, 12, sierpień 2016 Super User

Łamanie praw pracownika ścigane z przepisów kodeksu karnego

 

Co do zasady za złamanie prawa pracy pracodawca może zostać ukarany grzywną, jednak istnieją sytuacje, w których zmienia się klasyfikacja czynu z wykroczenia na przestępstwo, a te w myśl kodeksu karnego są karane ograniczeniem lub pozbawieniem wolności.

 

Aby złamanie praw pracownika takie jak: nieterminowa wypłata wynagrodzenia, lub nie wypłacenie go w ogóle, nie respektowanie prawa do urlopu, czy zaniechania w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne zyskały znamiona przestępstwa muszą być one wykonane złośliwie lub/i uporczywie. Dopiero sytuacje, które powtarzają się często lub z pełną premedytacją, dają podstawę do uznania ich za przestępstwo.

 

Naruszenie przepisu Kodeksu spółek

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: piątek, 12, sierpień 2016 Super User

 Odpowiedzialność karna w kodeksie spółek handlowych

 

Członkowie zarządu w spółkach kapitałowych w myśl kodeksu spółek handlowych ponoszą tak odpowiedzialność cywilną, jak i karną za naruszenia prawa.

 

Przestępstwa, które może popełnić członek zarządu lub likwidator: wśród nich należy wymienić: niezgłoszenie upadłości spółki, nabycie lub wzięcie w zastaw własnych udziałów spółki, wypuszczenie akcji odpowiednio nie opłaconych, z podwyższonym kapitałem zakładowym lub przed wejściem spółki na giełdę, itd.

 

Przestępstwa, które może popełnić również członek rady nadzorczej, pełnomocnik czy prokurent: działania na szkodę spółki, umożliwienie bezprawnego głosowania na zgromadzeniu walnym akcjonariuszy, przedstawienie zarządowi nieprawdziwych danych dotyczących spółki.

 

Publiczne prawo gospodarcze

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: piątek, 12, sierpień 2016 Super User

Państwo a gospodarka

 

Publiczne prawo gospodarcze określa rolę jaką ma do spełnienia państwo w gospodarce. Określa również granice w jakich może poruszać się administracja państwowa dziedzinie gospodarki.

 

Do głównych założeń publicznego prawa gospodarczego należą:

 

- wyznaczenie roli państwa w gospodarce

- wyznaczenie zadań i kompetencji organów państwowych w ramach oddziaływania na gospodarkę

- określa mechanizmy podejmowania decyzji przez administrację państwową w ramach działań w gospodarce

- określa prawa i obowiązki podmiotów gospodarczych.

 

Naruszenie praw autorskich

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: piątek, 12, sierpień 2016 Super User

 Naruszenie praw autorskich a prawo karne

 

Naruszenie praw autorskich jest zawsze ścigane na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która określa również odpowiedzialność karna wynikającą z tych naruszeń. Jest więc ustawa w stosunku do Kodeksu Karnego źródłem przepisów szczególnych.

 

Prawo autorskie określa, że wszystkie czyny zabronione mają charakter przestępstwa, nie ma tutaj więc rozróżnienia na występek i przestępstwo, każdorazowe popełnienie czynu zabronionego prawem autorskim może ponieść za sobą konsekwencje karne.

 

Wśród czynów zabronionych należy wymienić tutaj: plagiat, wprowadzanie w błąd innych osób co do autorstwa utworu i wyzyskiwanie tego błędu, rozpowszechnianie i zniekształcanie utworu bez zgody twórcy.

 

Prawo gospodarcze prywatne

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: piątek, 12, sierpień 2016 Super User

Autonomiczność i równorzędność

 

Prawo gospodarcze prywatne określa wzajemne stosunki między podmiotami prawa gospodarczego, a więc uczestnikami obrotu. Normy tego prawa opierają się na dwóch podstawowych zasadach autonomiczności podmiotów oraz ich równorzędności.

 

W głównej mierze ta dziedzina prawa zajmuje się określaniem podstaw prawnych ustroju oraz organizacji przedsiębiorstw, reguluje czynności handlowe oraz określa prawo papierów wartościowych.

 

Łączy się z nim wiele wyspecjalizowanych dyscyplin prawa, jak prawo bankowe, ubezpieczeniowe, transportowe, spółdzielcze.